Marszał Kazimierz, Glosa do uchwały SN z dnia 16 listopada 2000 r., I KZP 33/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2001/12/183
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do uchwały SN z dnia 16 listopada 2000 r., I KZP 33/00

Stanowisko wyrażone w glosowanej uchwale może wydać się dość zaskakujące, szczególnie gdy uwzględni się fakt, że środek odwoławczy w postaci zażalenia wniesiony został tylko przez oskarżonego i w jego następstwie zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania zostało uchylone, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. W tej sytuacji powinien mieć zastosowanie art. 443 kpk, stwarzający dla oskarżonego gwarancję, że z wyłącznym zaskarżeniem orzeczenia na jego korzyść nie grozi mu pogorszenie sytuacji w stosunku do tej, która została określona w zaskarżonym postanowieniu. Tymczasem w niniejszej sprawie pomimo wcześniejszego zaskarżenia jedynie przez oskarżonego postanowienia o umorzeniu postępowania, został on skazany w postępowaniu ponownym w następstwie uchylenia zaskarżonego postanowienia.

Glosowana uchwała zapadła w dość specyficznej sytuacji.

Dotyczy ona sprawy z oskarżenia prywatnego, w której strony, a mianowicie oskarżycielka i oskarżony pojednały się, zawierając ugodę, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX