Pawela Stanisław, Glosa do postanowienia SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 16/06

Glosy
Opublikowano: OSP 2007/3/32
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 28 września 2006 r., I KZP 16/06

Zgodnie z art. 9 § 1 kkw wszczęcie postępowania wykonawczego uzależnione jest od tego, czy orzeczenie stało się wykonalne. Orzeczenie staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 9 § 2). Położenie akcentu na wykonalność orzeczenia podyktowane zostało tym, że według przepisów kkw wykonywane są nie tylko wyroki, których wykonanie staje się możliwe po uzyskaniu prawomocności, ale także postanowienia, które mogą być wykonywane po ich zapadnięciu (np. postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego, czy o udzieleniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności lub warunkowego zwolnienia, jeżeli zostały wydane na wniosek prokuratora albo jeżeli prokurator nie sprzeciwiał się udzieleniu przerwy lub warunkowemu zwolnieniu (art. 154 § 1 i art. 162 § 2 kkw). We wszystkich pozostałych przypadkach początkiem wykonania orzeczenia będzie data jego prawomocności, chyba że ustawa przewiduje wyjątki. Tak np. przepis art. 43 § 2 kk stanowi, że „pozbawienie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX