Stefański Ryszard A., Glosa do postanowienia SN z dnia 25 października 2007 r., I KZP 32/07

Glosy
Opublikowano: OSP 2008/9/98
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do postanowienia SN z dnia 25 października 2007 r., I KZP 32/07

1. Obie tezy postanowienia - co do zasady - są słuszne. Jednakże teza 1 jest sformułowana niezręcznie, bowiem obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest uzależnione od właściwości lub zachowania sprawcy przestępstwa, a nie - jak to sformułował SN - od charakteru popełnionego przestępstwa. Obowiązek orzeczenia tego zakazu - zgodnie z art. 42 § 2 kk - wynika z okoliczności związanych z jego nietrzeźwością lub znajdowaniem się pod wpływem środka odurzającego (właściwości sprawcy) albo ze zbiegnięciem z miejsca zdarzenia (zachowaniem sprawcy).

Druga teza nie budzi zastrzeżeń, jeżeli się przyjmie, że ma charakter ogólny i odnosi się do poszczególnych środków karnych, a nie dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów orzekanego obligatoryjnie i fakultatywnie.

2. W tezie 1 został poruszony problem zakresu przedmiotowego zakazu prowadzenia pojazdów, a wątpliwości co do niego wynikają z faktu, że ustawodawca ukształtował w odmienny sposób jego zakres w zależności od trybu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX