Borkowski Marcin, Glosa do postanowienia SN z dnia 2 października 2008 r., II CSK 186/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 2 października 2008 r., II CSK 186/08

Analizowana sprawa dotyczyła przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o. stosownie do postanowień art. 551 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) . Sąd rejonowy odmówił wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) spółki z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia spółki akcyjnej. Sąd rejonowy zwrócił uwagę, ze przekształcana spółka akcyjna sporządziła plan przekształcenia, w którym wartość bilansową majątku ustalono na dzień 31 maja 2005 r. Natomiast uchwała o przekształceniu została podjęta dopiero dnia 17 listopada 2006 r. Zdaniem sądu rejonowego uchwała o przekształceniu powinna być powzięta niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszeń, o których mowa w art. 560 § 1 k.s.h., a tak długi okres między sporządzeniem planu przekształcenia a podjęciem uchwały o przekształceniu skutkował tym, że dane dotyczące wartości majątku spółki stały się nieaktualne.

Spółka wniosła apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX