Glosa do postanowienia SN z dnia 19 września 2002 r., V CKN 1223/00 - OpenLEX

Jończyk Jan, Glosa do postanowienia SN z dnia 19 września 2002 r., V CKN 1223/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/7-8/97
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia SN z dnia 19 września 2002 r., V CKN 1223/00

Sprawa, którą zajmował się Sąd Najwyższy w glosowanym postanowieniu (oddalającym kasację od postanowienia Sądu Okręgowego), była wynikiem niepewności, na czyją rzecz wpisuje się do księgi wieczystej hipotekę przymusową zabezpieczającą wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Wcześniejsze orzecznictwo (powołane w glosowanym orzeczeniu) przyjmowało, że wpis ten następuje na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). W niniejszej sprawie Sąd Najwyższy nie podzielił tego poglądu i uznał, że wpis następuje na rzecz Skarbu Państwa - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przychylił się zatem do stanowiska sądów niższych instancji, że roszczenie o zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne przysługuje Skarbowi Państwa, a nie ZUS, który od 1 stycznia 1999 r. nabył osobowość prawną i stał się tylko dysponentem, a nie właścicielem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Ta na pozór technicznoprawna kwestia wpisu do księgi wieczystej tego, czy innego państwowego podmiotu wiąże się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX