Rogalski Maciej, Glosa do postanowienia SN z dnia 15 kwietnia 2004 r., SDI 21/04

Glosy
Opublikowano: OSP 2005/5/63
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do postanowienia SN z dnia 15 kwietnia 2004 r., SDI 21/04

1. Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w glosowanym postanowieniu zasługuje na poparcie.

W rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie pojawił się problem realnego zbiegu materialnych przesłanek procesowych. W stosunku do tego samego obwinionego i tego samego czynu ujawniły się równocześnie dwie ujemne przesłanki. Z uwagi na etap toczącego się postępowania (po rozpoczęciu przewodu sądowego), w zbiegu pozostają przesłanki uniewinnienia (art. 17 § 1 pkt 1 i 2 kpk) z przesłanką umorzenia (art. 17 § 1 pkt 6 kpk). Zgodnie bowiem z art. 414 § 1 kpk, w razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wyłączającej ściganie, sąd wyrokiem umarza postępowanie. W przypadku jednak stwierdzenia okoliczności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 kpk sąd wydaje wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był niepoczytalny.

Kolejny problem dotyczy udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przyjęte zasady rozwiązywania zbiegu tych przesłanek na gruncie kodeksu postępowania karnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX