Grzeszczyk Wincenty, Glosa do postanowienia SN z dnia 1 marca 1996 r., V KZ 1/96

Glosy
Opublikowano: PiP 1997/3/115-117
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia SN z dnia 1 marca 1996 r., V KZ 1/96

Powyższa teza z wielu względów budzi istotne wątpliwości. Pogląd, iż sprawa doręczania odpisów kasacji stronom oraz złożenia przez prokuratora pisemnej odpowiedzi na kasację strony przeciwnej aktualizuje się wtedy, gdy sąd odwoławczy w toku kontroli warunków formalnych dopuszczalności kasacji stwierdzi, że istnieją podstawy do przekazania akt Sądowi Najwyższemu - nie znajduje oparcia przede wszystkim w brzmieniu art. 467 k.p.k., który określa tok czynności, głównie sądu odwoławczego, po wniesieniu kasacji. Kolejność tych czynności, uwidoczniona w następujących po sobie paragrafach, nie jest przypadkowa, lecz wynika z racjonalnego działania prawodawcy. Zresztą szerzej ujmując to zagadnienie należy stwierdzić, że miejsce przepisu w danym akcie prawnym nie jest przypadkowe .

Przewidziana w art. 467 k.p.k. kolejność ciążących na sądzie odwoławczym obowiązków jest następująca: doręczenie osobom uprawnionym odpisu kasacji (§ 1), a następnie kontrola jej warunków formalnych (§ 2). Tok...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX