Glosa do postanowienia NSA z dnia 4 marca 2003 r., II SAB/Kr 151/01 - OpenLEX

Bogusz Mariusz, Glosa do postanowienia NSA z dnia 4 marca 2003 r., II SAB/Kr 151/01

Glosy
Opublikowano: OSP 2004/6/72
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Glosa do postanowienia NSA z dnia 4 marca 2003 r., II SAB/Kr 151/01

Glosowanym postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę na bezczynność wojewody polegającą na niewydaniu zarządzenia w przedmiocie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa w trybie art. 11 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ugn). Sąd stanął na stanowisku, że zarządzenie wojewody, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ugn, nie ma charakteru aktu ani czynności z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (dalej: ustawa o NSA) i w konsekwencji - z mocy art. 17 ustawy o NSA - kognicją sądu administracyjnego nie jest również objęta zaskarżona do tego sądu bezczynność wojewody polegająca na niewydaniu takiego zarządzenia.

Zagadnienie prawne, jakie występuje w niniejszej sprawie, sprowadza się więc do pytania, czy zarządzenie wojewody wydawane w trybie art. 11 ust. 2 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX