Stahl Małgorzata, Glosa do postanowienia NSA z dnia 24 listopada 1999 r., II SA 1075/99

Glosy
Opublikowano: OSP 2000/10/158
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do postanowienia NSA z dnia 24 listopada 1999 r., II SA 1075/99

Glosowane postanowienie dotyczy kwestii rzadko pojawiających się w orzecznictwie sądowym i budzących wiele wątpliwości - statusu organów jednostek pomocniczych gminy, w tym statusu dzielnic warszawskich, organów i zakresu nadzoru nad działalnością organów jednostek pomocniczych, zakresu uprawnień prokuratora do zaskarżania uchwał organów jednostek pomocniczych. Obie tezy postanowienia budzą zastrzeżenia, choć zarazem trzeba podkreślić, że interpretacja zmierzająca do objęcia nadzorem państwowym choć części uchwał organów dzielnicy zmierza we właściwym kierunku. Związane z nimi wątpliwości wynikają z zawężenia zakresu nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych tylko do uchwał podejmowanych przez organy dzielnicy gminy warszawskiej w sprawach przekazanych im na podstawie art. 24 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. 1994 r. Nr 48 poz. 195 ze zm.) oraz z ograniczenia uprawnień prokuratora przez odmowę przyznania mu prawa do wnoszenia skarg na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX