Zimna Tamara, Dostęp do oferty konkurencyjnej w postępowaniu odwoławczym przed NFZ. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 marca 2011 r., II GSK 264/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2013/3/69-78
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Dostęp do oferty konkurencyjnej w postępowaniu odwoławczym przed NFZ. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 marca 2011 r., II GSK 264/10

Przedmiotem oceny Naczelnego Sądu Administracyjnego w rozpoznawanej sprawie był wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., VI SA/Wa 1460/09, wydany w wyniku wniesienia skargi przez jednego ze świadczeniodawców biorących udział w konkursie ofert na zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zaskarżony wyrok uchylał decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, oddalającą odwołanie wniesione przez stronę skarżącą.

Komentowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy m.in. ustalenia zakresu udostępnienia stronie skarżącej pełnych akt sprawy administracyjnej (w tym oferty złożonej przez konkurencyjnego świadczeniodawcę) wszczętej w wyniku złożenia przez nią odwołania na podstawie art. 154 ust. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX