Szmit Jakub, Doraźna czynność związkowa. Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16

Glosy
Opublikowano: PiP 2019/10/150-156
Autor:
Rodzaj: glosa

Doraźna czynność związkowa. Glosa do wyroku SN z dnia 14 grudnia 2017 r., II PK 322/16

1. Glosowany wyrok Sądu Najwyższego dotyczy kwestii, którą bez wątpienia można uznać za jedną z ważniejszych w praktyce funkcjonowania ruchu związkowego. Przedmiotem orzeczenia była bowiem ocena uprawnienia do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z pełnienia funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy (art. 31 ust. 3 ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych ; dalej: u.z.z.). Analogiczne unormowanie zawiera art. 25 ust. 5 u.z.z, przy czym przepis ten odnosi się do funkcji związkowej pełnionej poza zakładem pracy (np. w strukturach krajowych danego związku zawodowego).

Przytoczona regulacja zapewnia zatem możliwość faktycznego podejmowania działań niezbędnych do wypełniania zadań związku zawodowego, gwarantując przy tym, że niewykonywanie z tego powodu pracy na rzecz pracodawcy jest usprawiedliwione i nie powoduje uszczerbku w wynagrodzeniu pracownika...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX