Rudnicki Stanisław, Cywilne prawo - zobowiązania - nominalizm - zwrot świadczenia pieniężnego (ceny) wobec nieważności umowy sprzedaży - związek tego świadczenia z prowadzeniem przedsiębiorstwa - waloryzacja. Glosa do wyroku SN z dnia 30 września 2009 r., V CSK 33/09

Glosy
Opublikowano: OSP 2010/6/64
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Cywilne prawo - zobowiązania - nominalizm - zwrot świadczenia pieniężnego (ceny) wobec nieważności umowy sprzedaży - związek tego świadczenia z prowadzeniem przedsiębiorstwa - waloryzacja. Glosa do wyroku SN z dnia 30 września 2009 r., V CSK 33/09

Przedmiotem powództwa w niniejszej sprawie było roszczenie dochodzone przez A. Sp. z o.o. przeciwko B. Sp. z o.o. o zapłatę kwoty pieniężnej stanowiącej zwaloryzowany zwrot ceny kupna nieruchomości. Zawarta przez strony umowa sprzedaży tej nieruchomości została uznana wyrokiem w innej sprawie za nieważną z powodu „nieprawidłowego określenia ceny sprzedaży", a wyrokiem wydanym w jeszcze innej sprawie powodowa spółka została zobowiązana do wydania przedmiotowej nieruchomości pozwanej za równoczesnym zwrotem ceny kupna w nominalnej kwocie 740000 zł. Ustalony w sprawie stan faktyczny nie zawiera żadnych bliższych danych dotyczących charakteru i celu transakcji ani rodzaju i sposobu użytkowania nieruchomości. Oddalając apelację od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego powództwo, Sąd Apelacyjny podzielił ocenę prawną sądu pierwszej instancji, według której stronie powodowej nie przysługuje roszczenie o waloryzację kwoty zapłaconej z tytułu ceny kupna, ponieważ świadczenie to pozostaje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX