Lackoroński Bogusław, Cywilne prawo - odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego - koncepcja "bezprawności względnej" na gruncie art. 415 k.c. Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2008 r., II CSK 177/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2009/10/108
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Cywilne prawo - odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu ustanowienia zarządu komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego - koncepcja "bezprawności względnej" na gruncie art. 415 k.c. Glosa do wyroku SN z dnia 24 września 2008 r., II CSK 177/08

Glosowany wyrok SN został wydany w sprawie, której przedmiotem był spór pomiędzy Skarbem Państwa (pozwanym) a powodową spółką - zarządcą przedsiębiorstwa państwowego (poszkodowaną). Zarząd przedsiębiorstwem państwowym był sprawowany na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym zawartej dnia 20 sierpnia 2003 r. na czas oznaczony na podstawie art. 45a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (dalej: u.p.p.).

W wyżej określonej umowie ustalone było stałe wynagrodzenie za sprawowanie zarządu oraz roczna premia w wysokości stanowiącej 12% zysku netto. W umowie tej strony przewidziały możliwość jej rozwiązania przed upływem okresu, na jaki została zawarta. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu, na jaki była zawarta, uprawniało poszkodowaną, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, do uzyskania odprawy. Wygaśnięcie umowy wskutek ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym należało do tych wyjątkowych sytuacji, które włączały...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX