Wróbel Izabela, Cofnięcie zezwolenia na pobyt uchodźcy wspierającemu organizację terrorystyczną. Glosa do wyroku TS z dnia 24 czerwca 2015 r., C-373/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Cofnięcie zezwolenia na pobyt uchodźcy wspierającemu organizację terrorystyczną. Glosa do wyroku TS z dnia 24 czerwca 2015 r., C-373/13

1.Wstęp

Zgodnie z art. 78 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47) – dalej jako TFUE, Unia Europejska (dalej jako UE) rozwija wspólną politykę w dziedzinie m.in. azylu, mającą na celu przyznanie odpowiedniego statusu każdemu obywatelowi państwa trzeciego wymagającemu ochrony międzynarodowej oraz zapewnienie przestrzegania zasady non-refoulement. W myśl art. 78 ust. 1 zdanie drugie TFUE polityka ta musi być zgodna z Konwencją genewską z dnia 28 lipca 1951 r. (dalej jako konwencja genewska) i protokołem z dnia 31 stycznia 1967 r. (dalej jako protokół nowojorski) dotyczącymi statusu uchodźców, jak również z innymi odpowiednimi traktatami. Stosownie do art. 32 ust. 1 konwencji genewskiej państwo nie może wydalić uchodźcy legalnie przebywającego na jego terytorium z innych powodów niż bezpieczeństwo państwowe lub porządek publiczny. Zawarty w art. 33 konwencji genewskiej zakaz wydalania lub zawracania (zasada non-refoulement)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX