Kaczocha Mateusz, Charakter odpowiedzialności administracyjnej zagrożonej karą pieniężną za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Glosa do wyroku WSA z dnia 13 listopada 2014 r., II SA/Ol 912/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Charakter odpowiedzialności administracyjnej zagrożonej karą pieniężną za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia. Glosa do wyroku WSA z dnia 13 listopada 2014 r., II SA/Ol 912/14

1.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (dalej „WSA w Olsztynie”) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2014 r. sprawy ze skargi określonej spółki na decyzję dyrektora izby celnej w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez wymaganego zezwolenia – oddalił skargę. Spółka zaskarżyła tę decyzję do WSA w Olsztynie, domagając się uchylenia decyzji wydanych w obu instancjach w związku z naruszeniem art. 6, art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 140aa ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W ocenie spółki stwierdzone naruszenie powstało na skutek okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć i nie wynikało z zaniedbania spółki, tylko samodzielnego i nieprawidłowego działania ze strony kierowcy oraz pomyłki ze strony organu.

Zdaniem WSA w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX