Gardocka Teresa, Jagiełło Dariusz, Areszt ekstradycyjny. Glosa do uchwały SN z 25.02.2021 r., I KZP 5/20

Glosy
Opublikowano: PiP 2022/7/170-179
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Areszt ekstradycyjny. Glosa do uchwały SN z 25.02.2021 r., I KZP 5/20

Użyty w treści art. 552 § 4 k.p.k. zwrot „tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie” obejmuje swoim zakresem również zastosowanie przez obce państwo wobec osoby ściganej rzeczywiste pozbawienie wolności: 1) na skutek wydania przez polski sąd europejskiego nakazu aresztowania, o którym mowa w art. 607a k.p.k.; 2) na wniosek ekstradycyjny uprawnionego polskiego organu, chyba że nastąpiło ono na podstawie decyzji organu Państwa wezwanego w ramach procedury ekstradycyjnej wyłącznie w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z: umowy międzynarodowej, na podstawie której pierwotny wniosek został złożony, które to naruszenie nie było możliwe do przewidzenia w dacie składania wniosku lub w trakcie jego realizacji, albo ustaleń poczynionych na szczeblu dyplomatycznym w przedmiocie konkretnego postępowania ekstradycyjnego, w przypadku braku umowy w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX