Gruszecki Krzysztof, "Brak wymaganego pozwolenia" za korzystanie ze środowiska. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r., II OSK 758/09

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2012/1/11-18
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

"Brak wymaganego pozwolenia" za korzystanie ze środowiska. Glosa do wyroku NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r., II OSK 758/09

Problematyka opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, ich ustalanie i windykowanie, która ma swoją podstawę prawną w postanowieniach art. 284–315ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), jest jednym z ważniejszych zagadnień zarówno z punktu widzenia podmiotów korzystających ze środowiska, jak i organów administracji odpowiedzialnych za przestrzeganie standardów obowiązujących w tym zakresie. Niestety, brak precyzji ze strony ustawodawcy przy wprowadzaniu rozwiązań prawnych stanowiących podstawę ustalania obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jest źródłem wielu praktycznych wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności odnoszą się one do przypadków, gdy podmiot korzystający ze środowiska posiadał pozwolenie na korzystanie ze środowiska, przed upływem terminu jego obowiązywania złożył wniosek o uzyskanie kolejnego, ale nie zostało ono wydane, a podmiot korzystający ze środowiska nie zaprzestał...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX