Piłaszewicz Marcin, Zwolnienia w podatku VAT a zasada neutralności - aspekt orzeczniczy

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/1/61-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zwolnienia w podatku VAT a zasada neutralności - aspekt orzeczniczy

I.Wstęp

Sposób rozumienia przepisów prawa krajowego przez organy władzy publicznej nie może pozostawać w sprzeczności z normami prawa wspólnotowego ani z ich wykładnią udzieloną przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (dalej jako ETS): zwłaszcza że państwa członkowskie są zobowiązane do respektowania acquis communautaire. W szczególności wyroki ETS mogą wypełniać rolę precedensów i wskazywać określony kierunek wykładni przepisów prawa wspólnotowego, co z kolei umożliwia takie rozumienie przepisów prawa krajowego, by jego rezultat pozostawał w zgodzie ze wspólnotowym porządkiem prawnym. Może zdarzyć się i tak, że po prawomocnym zakończeniu postępowania podatkowego w Polsce okaże się, że sposób rozumienia przepisów krajowych będących podstawą rozstrzygnięcia, był niezgodny z prawem wspólnotowym bądź prawo wspólnotowe było błędnie rozumiane.

Zagadnienia te są uznane za istotne przez sam Trybunał Sprawiedliwości, który wydał kilka wyroków, odnoszących się do wpływu prawa wspólnotowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX