Zobowiązania podatkowe nieulegające przedawnieniu w orzecznictwie sądów administracyjnych - OpenLEX

Cudak Arkadiusz, Zobowiązania podatkowe nieulegające przedawnieniu w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/6/37-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zobowiązania podatkowe nieulegające przedawnieniu w orzecznictwie sądów administracyjnych

1.Wstęp

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza regulacji zawartej w art. 70 § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa . Przepis ten stanowi, że nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Unormowanie to jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w art. 70 § 1 o.p., zgodnie z którą zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W ostatnim okresie zapadło wiele orzeczeń sądowych, również w składach poszerzonych, analizujących problematykę przedawnienia zobowiązań podatkowych . Przepisy dotyczące tej instytucji wywołują także wiele wątpliwości sądów administracyjnych w zakresie ich konstytucyjności . Na skutek pytań prawnych Trybunał Konstytucyjny w tym przedmiocie wydał w ostatnim okresie dwa istotne wyroki: z 21...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX