Gruszecki Krzysztof, Zmniejszenie opłat podwyższonych za naruszenie warunków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/1/43-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmniejszenie opłat podwyższonych za naruszenie warunków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego

Streszczenie: Opłaty podwyższone wymierzane na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne z punktu widzenia funkcjonalnego są rodzajem kar pieniężnych stanowiących sankcję za naruszenie warunków wynikających z pozwolenia na korzystanie ze środowiska. W celu stymulowania podmiotów korzystających ze środowiska do podejmowania działań powodujących usunięcie przyczyny wymierzenia opłaty podwyższonej wprowadzono rozwiązania pozwalające na odroczenie terminu w związku z realizacją przedsięwzięć usuwających przyczyny wymierzenia opłat podwyższonych. Ocena, czy przyczyna wymierzenia opłaty podwyższonej została usunięta, następuje w odrębnym postępowaniu administracyjnym, prowadzonym na podstawie art. 296 ust. 10 Prawa wodnego. W związku z tym bardzo ważne staje się precyzyjne ustalenie, po spełnieniu jakich przesłanek będzie można uznać, że przyczyna wymierzenia opłaty podwyższonej została usunięta, termin realizacji przedsięwzięcia został dochowany, a zrealizowane przedsięwzięcie jest tożsame z tym wskazanym w decyzji odraczającej termin. Tylko bowiem w takim przypadku można mówić o osiągnięciu zamierzonego efektu ekologicznego. Jednocześnie staranne zweryfikowanie przesłanek uzasadniających zmniejszenie odroczonej opłaty gwarantuje, że środki nie zostaną zmarnowane. Dlatego też w niniejszym opracowaniu przesłanki te zostały szczegółowo omówione, jak również wskazano, w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w przyszłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX