Sokólska Katarzyna, Zmiany przepisów o natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/1/74-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zmiany przepisów o natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego

Słowa kluczowe: zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności, uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności, wyrok zaoczny, umorzenie postępowania egzekucyjnego

1.Wprowadzenie

Z dniem 1.01.2019 r. weszła w życie nowa ustawa o komornikach sądowych . Na mocy tej ustawy zostały dokonane liczne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, w tym w zakresie przepisów dotyczących rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu. Nowelizacja związana z rygorem natychmiastowej wykonalności dotyczy art. 346, 820, 824 i 825 Kodeksu postępowania cywilnego . Przepisy te regulują zawieszenie i uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu oraz skutki tych zdarzeń dla postępowania egzekucyjnego. Powyższe zmiany obowiązują od 1.01.2019 r. Co istotne, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z 22.03.2018 r. o komornikach sądowych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu nadanym tą ustawą (art. 298 ust. 1 ww....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX