Kiełkowski Tadeusz, Zgodność zaskarżonej decyzji z decyzją antycypowaną jako negatywna przesłanka jej uchylenia przez sąd administracyjny z powodu naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/7-8/130-144
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgodność zaskarżonej decyzji z decyzją antycypowaną jako negatywna przesłanka jej uchylenia przez sąd administracyjny z powodu naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: sąd administracyjny, przyczyny wznowienia postępowania administracyjnego, negatywne przesłanki uchylenia decyzji, ochrona praw słusznie nabytych

1.Uwagi wstępne

Do istoty wznowienia postępowania administracyjnego bezsprzecznie przynależą możliwość uchylenia decyzji ostatecznej i możliwość ponownego rozpoznania sprawy taką decyzją rozstrzygniętej. Sekwencja czynienia z nich użytku nie jest jednak oczywista i w świetle przepisów kodeksowych podlegała znamiennej ewolucji. Kodeks postępowania administracyjnego w pierwotnym brzmieniu stanowił, że uchylenie decyzji ostatecznej powinno nastąpić wcześniej i dopiero w jego wyniku otwiera się droga do ponownego rozpoznania sprawy . Następnie, w rezultacie zmian dokonanych nowelą styczniową (zob. art. 11 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ), ta kolejność uległa odwróceniu i orzekanie o losach decyzji ostatecznej zostało wpisane w końcowy etap czynności jurysdykcyjnych prowadzonych w trybie wznowienia postępowania (zob. art. 151k.p.a.)....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX