Wierzbowski Marek, Zgoda na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - regulacje zastane i oczekiwane

Artykuły
Opublikowano: PPP 2017/12/109-123
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zgoda na zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - regulacje zastane i oczekiwane

1.Wstęp

Niniejszy artykuł powstał jako reakcja na potrzeby praktyki – określenia charakteru prawnego czynności, gdzie ani doktryna, ani orzecznictwo nie daje jasnej odpowiedzi, jaki jest charakter zgody bądź odmowy zgody na zmianę wierzyciela. Problem dotyczy w gruncie rzeczy dość szerokiego kręgu podmiotów o szczególnym znaczeniu społecznym, jakimi są samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), co pośrednio rzutuje na sytuację osób korzystających z ich usług.

2.Przedmiot analizy

Przedmiotem analizy jest regulacja z art. 54 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem ust. 5 i 6 przywołanego przepisu regulacji.

Zgodnie z brzmieniem art. 54 u.d.l.: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem (ust. 1).

Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący (ust. 2).

Zasady, o których mowa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX