Adamus Rafał, Zdarzenie będące początkiem terminu do wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży przez wierzyciela będącego wnioskodawcą

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/3/381-387
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zdarzenie będące początkiem terminu do wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży przez wierzyciela będącego wnioskodawcą

Słowa kluczowe: upadłość, przygotowana likwidacja, zażalenie

1.Wstęp

Przepis art. 56d ust. 2 Prawa upadłościowego ma brzmienie następujące: „Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Rejestrze”. Przedmiotem omówienia w niniejszym opracowaniu jest zdarzenie będące początkiem terminu do wniesienia zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży przez wierzyciela będącego wnioskodawcą przygotowanej likwidacji.

2.Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i wniosek o przygotowaną likwidację

Tytułem wstępu podnieść należy, że Prawo upadłościowe wyodrębnia dwa, następujące po sobie stadia postępowania regulowanego ustawą. Po pierwsze, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i, po drugie, właściwe postępowanie upadłościowe.

Stadia te mają różny charakter proceduralny i różny cel. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości ma charakter rozpoznawczy i jest proceduralnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX