Bogucki Stanisław, Zasada in dubio pro tributario po jej normatywizacji

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2021/3-4/86-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada in dubio pro tributario po jej normatywizacji

Streszczenie: Artykuł dotyczy rozumienia zasady in dubio pro tributario po jej uregulowaniu w art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Skutkiem normatywizacji zasady jest w szczególności to, że jako element tekstu prawnego przepis art. 2a o.p. sam podlega interpretacji. Ustawodawca zdecydował się na ograniczenie obowiązywania art. 2a o.p. wyłącznie do przepisów prawa podatkowego, a więc tylko materialnego prawa podatkowego. W art. 2a o.p. przewidziano trzy warunki, których kumulatywne zaistnienie pozawala na zastosowanie wyrażonej w tym przepisie zasady: po pierwsze, muszą wystąpić wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego; po drugie, wątpliwości te muszą mieć szczególny charakter, okreś-lony w przepisie mianem „niedających się usunąć”; po trzecie, skutki wynikające dla podatnika z konkurencyjnych sposobów rozumienia budzącego wątpliwości przepisu muszą różnić się pod względem „korzyści”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX