Przewłocka Dąbrówka, Zakres zaskarżenia skargą pauliańską czynności prawnej dokonanej z majątku wspólnego małżonków

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/7-8/59-73
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres zaskarżenia skargą pauliańską czynności prawnej dokonanej z majątku wspólnego małżonków

1.Wprowadzenie

Przedmiotem niniejszego artykułu jest rozważenie zakresu zaskarżenia czynności prawnej dłużnika przy konstruowaniu skargi pauliańskiej przez wierzyciela jednego z małżonków. Skupię swoją uwagę na czynnościach prawnych dotyczących przedmiotów objętych wspólnością majątkową małżeńską dokonywanych przez oboje małżonków lub przez małżonka dłużnika za zgodą dłużnika wyrażoną w trybie art. 37 § 1 albo art. 41 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego . Dodatkowym założeniem jest okoliczność braku zgody małżonka dłużnika, w rozumieniu art. 41 § 1 k.r.o., na zaciągnięte uprzednio zobowiązanie wobec wierzyciela, którego niezaspokojenie przez dłużnika doprowadziło do potrzeby poszukiwania przez niego ochrony na podstawie art. 527 § 1 kodeksu cywilnego .

2.Konstrukcja odpowiedzialności małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej

Rozważania nad zakresem zaskarżenia przez wierzyciela w trybie art. 527 § 1k.c. czynności prawnej dokonanej przez małżonków lub małżonka dłużnika za zgodą dłużnika warto rozpocząć od krótkiego przypomnienia zasad odpowiedzialności małżonków...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX