Gut Dagmara, Zakres uprawień merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne w sprawach skarg na bezczynność i przewlekłość (uwagi na tle orzecznictwa)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/5/123-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres uprawień merytorycznego orzekania przez sądy administracyjne w sprawach skarg na bezczynność i przewlekłość (uwagi na tle orzecznictwa)

1. Wprowadzenie. Ustawą z 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: nowelizacja kwietniowa) kompleksowo uregulowano kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych w sprawach skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (art. 149 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ; dalej: p.p.s.a.) oraz skargi na niewykonanie przez organ wyroku uwzględniającego taką skargę (art. 154 p.p.s.a.). Wśród przyznanych sądom administracyjnym nowych kompetencji orzeczniczych w art. 149 § 1b przewidziano, paralelną do uprzednio istniejącej na gruncie art. 154 § 2, kompetencję do podjęcia merytorycznego rozstrzygnięcia. Obecnie zatem, w przypadku uwzględnienia obu powyższych rodzajów skarg, sąd administracyjny może orzec w sprawie merytorycznie, a więc wydać orzeczenie bezpośrednio rozstrzygające o uprawnieniu lub obowiązku przysługującym bądź obciążającym skarżącego.

Po ponad pięcioletnim okresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX