Skibińska Magdalena, Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego a sprawność postępowania w świetle znowelizowanego art. 505(1) k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PPC 2021/3/398-423
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres przedmiotowy postępowania uproszczonego a sprawność postępowania w świetle znowelizowanego art. 505(1) k.p.c.

Słowa kluczowe: postępowanie uproszczone, zakres przedmiotowy, nowelizacja z 4.07.2019 r., zasady poprawnej legislacji, sprawność postępowania

1.Uwagi wprowadzające

Ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ustawodawca zmodyfikował katalog spraw rozpoznawanych i wyłączonych z rozpoznania w postępowaniu uproszczonym . W wyniku nowelizacji przepis art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego zyskał nowe brzmienie, jak również strukturę. Ustawodawca zdecydował się na wyodrębnienie w nim trzech paragrafów. W paragrafie pierwszym sformułowano w sposób pozytywny katalog spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. W paragrafie drugim wymieniono wyjątek względem spraw określonych w paragrafie pierwszym, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie: „Spośród spraw wymienionych w § 1 nie rozpoznaje się w postępowaniu uproszczonym spraw”. Zastosowana technika jest niekonsekwentna, gdyż wyjątki od wyłączeń wskazują także w sposób pozytywny na sprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX