Leśniak Marek, Zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń sprzecznych z ustawą w świetle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13)

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/10/35-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń sprzecznych z ustawą w świetle uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13)

Punkt pierwszy sentencji uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (dalej jako SN) z 18.09.2013 r. , zgodnie z którym wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z o.o. lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny nabiera szczególnego znaczenia dla ustalenia, czy w postępowaniu rejestrowym sąd powinien (może) wziąć pod uwagę z urzędu nieważność uchwały wspólników bez uprzedniego prawomocnego wyroku stwierdzającego jej nieważność. Jak wynika z uzasadnienia powołanej uchwały, zamiarem SN było pozbawienie sądu rejestrowego takiej możliwości. Niniejszy artykuł zawiera polemikę z przedstawionym w uchwale stanowiskiem SN, a także stanowi próbę ukazania wybranych zagrożeń wynikających z proponowanego przez SN ograniczenia zakresu kognicji sądu rejestrowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX