Szymanowski Marek, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu nieprocesowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/1/70-86
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu nieprocesowym

Postępowanie nieprocesowe nierzadko rodzi problemy, które w postępowaniu procesowym nie występują. Jest to skutkiem głównie dwóch okoliczności. Po pierwsze, pewnej specyfiki tego postępowania, które nie jest postępowaniem jednorodnym, lecz obejmuje trudny do określenia katalog postępowań regulowanych w ustawie – Kodeks postpowania cywilnego (art. 526–6948 k.p.c.) oraz w licznych przepisach pozakodeksowych, które odsyłają do trybu nieprocesowego . Po drugie, jest to skutkiem przyjętej konwencji regulacji postępowania nieprocesowego jako wprawdzie równorzędnego trybu, lecz jednak wtórnego w stosunku do procesu. W świetle bowiem art. 13 § 2k.p.c. przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych w niniejszym kodeksie (zatem również do postępowania nieprocesowego), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W utrwalonym orzecznictwie i w doktrynie zwykło się przyjmować, iż odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do postępowania nieprocesowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX