Lewandowski Piotr, Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu

Artykuły
Opublikowano: PiP 2010/6/80-91
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu

1.Uwagi wstępne.

Ustawa z 30 V 2008 o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do kodeksu cywilnego od 3 VIII 2008 nową instytucję: służebność przesyłu. W zamyśle ustawodawcy, miała ona rozwiązać problemy budowy instalacji przesyłowych na cudzych nieruchomościach gruntowych. Nowe ograniczone prawo rzeczowe jest instytucją kwalifikowaną pod względem podmiotowym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny regulacji zakresu podmiotowego służebności przesyłu, który budzi - mimo pozornie jasnych przepisów ustawy - wątpliwości interpretacyjne.

Ustawodawca określił expressis verbis w art. 3051 k.c. tylko jedną stronę stosunku prawnego - przedsiębiorcę, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia oznaczone w art. 49 k.c. Druga strona jest wskazana w art. 285 § 1 k.c. (który na mocy art. 3054k.c. stosuje się odpowiednio do służebności przesyłu) i jest nią na pewno właściciel nieruchomości obciążonej. Rozstrzygnięcie, czy drugą stroną może być użytkownik...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX