Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego - OpenLEX

Kmiecik Zbigniew R., Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2008/7-8/141-151
Autor:
Rodzaj: artykuł

Żądanie zawieszenia ogólnego postępowania administracyjnego

Oprócz przypadków, w których organ administracji jest zobowiązany zawiesić postępowanie z urzędu (art. 97 § 1 k.p.a.), dopuszczalna jest możliwość wystąpienia przez stronę z żądaniem zawieszenia postępowania (art. 98 § 1 k.p.a.). Żądanie takie nie musi być uzasadnione żadną obiektywną przyczyną - stanowi ono samo w sobie przesłankę zawieszenia postępowania, ale jego wniesienie nie wiąże organu. Konstrukcja ta rodzi trzy podstawowe problemy: jak ma postąpić organ prowadzący postępowanie, gdy strona złoży wniosek o zawieszenie postępowania, powołując się na okoliczność stanowiącą podstawę do zawieszenia postępowania z urzędu; czy prawo wystąpienia z żądaniem zawieszenia postępowania przysługuje stronie także w postępowaniu odwoławczym, a jeśli tak, to jaki jest zakres podmiotowy i przedmiotowy tego uprawnienia; jak powinien postąpić organ, gdy w ciągu trzech lat od zawieszenia postępowania na żądanie strony żadna ze stron nie zwróci się do organu o podjęcie postępowania? Niniejszy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na te pytania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX