Smoter Karol, Zachowek jako ograniczenie swobody testowania

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/9/54-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zachowek jako ograniczenie swobody testowania

W doktrynie powszechną akceptację zyskał pogląd, że instytucja zachowku stanowi ograniczenie swobody testowania. Spotkać się można jednak ze stanowiskiem odmiennym, zgodnie z którym przepisy o zachowku nie ograniczają swobody testowania . Słuszność tej tezy potwierdzać miałby fakt, że zachowek ma na celu ochronę interesów najbliższych krewnych zmarłego i jego małżonka, ale nie wprowadza ograniczeń co do możliwości rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci . Zaprezentowany pogląd uznać trzeba za nietrafny.

Przede wszystkim podkreślić należy, że istota zasady swobodnego testowania nie sprowadza się do samej tylko technicznej operacji, która polega na sporządzeniu testamentu w określonej przez przepisy prawa spadkowego formie. Przeciwnie, swoboda testowania, która jest przejawem wynikającego z treści prawa własności uprawnienia do rozporządzania rzeczą (ius disponendi) w drodze czynności mortis causa, na plan pierwszy wysuwa wolę spadkodawcy. Sporządzenie testamentu nie jest więc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX