Wzajemna relacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych z postępowaniem upominawczym - OpenLEX

Osowska-Grzelak Magdalena, Wzajemna relacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych z postępowaniem upominawczym

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/2/119-139
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wzajemna relacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych z postępowaniem upominawczym

1.Uwagi ogólne

Postępowanie upominawcze na gruncie obowiązującej regulacji prawnej stanowi obligatoryjne postępowanie odrębne w procesie cywilnym, a więc uruchamiane z urzędu w każdym przypadku, gdy spełnione zostały przesłanki pozytywne tego postępowania (art. 498 § 1 k.p.c.) i nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające jego wdrożenie (art. 499 k.p.c.).

Obligatoryjny charakter postępowania upominawczego wynika jednoznacznie z treści art. 498 k.p.c. Literalne brzmienie art. 498 § 1 k.p.c. „Nakaz zapłaty wydaje się…” przesądza o obowiązku sądu (lub referendarzy sądowych) w tym zakresie, przy jednoczesnym spełnieniu ustawowych przesłanek jego wydania. Wniosek ten wypływa również z treści art. 498 § 2 k.p.c., który zobowiązuje w pierwszej kolejności do zbadania istnienia podstaw do wydania nakazu zapłaty, zanim nastąpi podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne lub na rozprawę w innym celu niż wydanie nakazu zapłaty.

Z kolei z art. 201 § 1zdanie drugie k.p.c. wynika wprost, że w każdym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX