Wyrok zaoczny oddalający powództwo - OpenLEX

Weitz Karol, Wyrok zaoczny oddalający powództwo

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/3/27-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyrok zaoczny oddalający powództwo

1.

Proces cywilny, służący w pierwszej kolejności ochronie praw prywatnych stron, ma w swym założeniu postać postępowania prowadzonego w formie kontradyktoryjnej . Zakłada aktywność zarówno strony powodowej, prezentującej i popierającej swe żądanie, jak i strony pozwanej, przeciwstawiającej się temu żądaniu . Na powodzie spoczywa ciężar wytoczenia i popierania powództwa, na pozwanym zaś - ciężar podjęcia obrony . W wypadku gdy strony zachowują minimum aktywności procesowej oczekiwanej od nich przez ustawodawcę i tym samym wywiązują się z tych ciężarów procesowych, proces, przy założeniu spełnienia przesłanek jego dopuszczalności, powinien więc zakończyć się wyrokiem kontradyktoryjnym. Odchyleniem od tego jest sytuacja, w której powód cofa powództwo i ewentualnie zrzeka się roszczenia, sytuacja, w której strony zawierają ugodę przed sądem, dalej sytuacja, w której strona pozwana uznaje żądanie pozwu, jak również sytuacja, w której jedna ze stron albo obie strony nie przejawiają...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX