Grzebyk Piotr, Wyczerpujący charakter regulacji jurysdykcji w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę według rozporządzenia nr 44/2001

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/7-8/65-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyczerpujący charakter regulacji jurysdykcji w sprawach dotyczących indywidualnych umów o pracę według rozporządzenia nr 44/2001

W wyroku z 22 maja 2008 r. w sprawie Glaxosmithkline v. Rouard Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) stwierdził, że przepisy sekcji 5. „mają charakter nie tylko szczególny, lecz także wyczerpujący” . Takie stwierdzenie ma istotny wpływ na interpretację art. 18-21 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych . Stanowi też okazję, aby zastanowić się nad znaczeniem wyodrębnienia w rozporządzeniu samodzielnej sekcji dla spraw z zakresu prawa pracy .

Należy przypomnieć, że zgodnie z travaux préparatoires rozporządzenia przepisy z sekcji 1. i 2., które określały jurysdykcję w sprawach indywidualnych umów o pracę, zostały zastąpione przepisami sekcji 5. . Zmieniając w niewielkim stopniu istotę wcześniejszych regulacji (little change of substance), umieszczono w osobnej jednostce, na wzór spraw ubezpieczeniowych i konsumenckich, przepisy dotyczące umów o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX