Zagrobelny Krzysztof, Wybrane zagadnienia wykonania zobowiązania pieniężnego w walucie obcej

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/9/37-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia wykonania zobowiązania pieniężnego w walucie obcej

1. Przepisy prawa obligacyjnego stanowią w Kodeksie cywilnym najobszerniejszą grupę przepisów. Poza częścią norm, które poświęcone są przede wszystkim umowom nazwanym i tworzą wyodrębnioną w piśmiennictwie prawniczym oraz judykaturze część szczegółową zobowiązań , istnieją instytucje, których zastosowanie nie ogranicza się do określonego stosunku prawnego. Z założenia mogą mieć one szersze zastosowanie. Taką rolę odgrywa np. świadczenie odszkodowawcze, którego podstawowe przesłanki i zasadnicze elementy treści regulują przepisy art. 361–363 k.c. Należą one do tzw. części ogólnej prawa cywilnego. Wśród tego rodzaju instytucji umiejscowiono przepisy poświęcone świadczeniu pieniężnemu, które jest jednym z najistotniejszych świadczeń, z jakimi w praktyce się spotykamy. Cechą, która je wyróżnia, jest przedmiot świadczenia, zachowanie się dłużnika skoncentrowane jest na pieniądzu.

Aktualnie w literaturze przedmiotu w mniejszym stopniu kładzie się nacisk na wyjaśnienie i opisanie charakteru...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX