Paśnik Jerzy, Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/4/23-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty organizacji i działalności Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

Słowa kluczowe: odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie, polubowne załatwianie sporów w sporcie, polski związek sportowy, Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim

1.Geneza powstania i rozwój unormowań dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie

Słownik języka polskiego definiuje sport jako ćwiczenia i gry mające na celu rozwijanie sprawności fizycznej i dążenie we współzawodnictwie do uzyskania jak najlepszych wyników, które to zachowania przejawiają się na płaszczyźnie sportu kwalifikowanego, którego celem jest osiąganie rekordowych wyników, i sportu rekreacyjnego (masowego), będącego jedną z form czynnego wypoczynku .

Nie ulega zatem wątpliwości, że tak wyrażana aktywność ludzka stwarza naturalne pole do powstawania pomiędzy uczestnikami konfliktów o zróżnicowanych przyczynach, intensywności i zasięgu, co siłą rzeczy rodzi pytanie o sposób ich rozwiązywania. Z oczywistych względów próba odpowiedzi na tak sformułowane pytanie musi uwzględniać istniejące od 1945 r. realia politycznospołeczne, a w tym istnienie 2 odmiennych ustrojowo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX