Książek Krzysztof, Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej w toku postępowania sądowoadministracyjnego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/4/67-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej w toku postępowania sądowoadministracyjnego

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest instytucja wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej. Budzi ona liczne wątpliwości zarówno co do przesłanek udzielenia takiego środka tymczasowego, jak i co do skutków jego udzielenia. W niniejszym artykule podejmuje się próbę nakreślenia problematyki przesłanek wstrzymania decyzji środowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem przesłanki trudnych do odwrócenia skutków określonej w art. 86f ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analiza przesłanek udzielenia ochrony tymczasowej stanowi punkt wyjścia rozważań na temat dopuszczalności wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej i skutków udzielenia czasowej ochrony w zależności od etapu procesu inwestycyjnego. Autor dochodzi do wniosku, że – co do zasady – wstrzymanie decyzji środowiskowej przekłada się na wstrzymanie realizacji inwestycji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX