Czaja-Hliniak Irena, Współdziałanie gmin z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta metropolitalnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/1-2/109-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Współdziałanie gmin z organizacjami pozarządowymi na przykładzie miasta metropolitalnego

Zgodnie z zasadą pomocniczości (subsydiarności) gmina przekazuje innym podmiotom realizację zadań własnych i środki finansowe. Jeden ze sposobów takiej realizacji zadań znajduje wyraz w ustawie z 2004 r. o pomocy społecznej. Podmioty, na rzecz których mogą być przekazywane do realizacji zadania, ustalone zostały w ustawie z 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Składają się na nie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty. Ustawa reguluje bardzo szeroki katalog zadań. Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek uchwalania przez organ stanowiący gminy rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którym muszą być zawarte cele współpracy, zadania, okres i sposób ich realizacji, a zwłaszcza wysokość środków przeznaczanych na realizację programu. W Krakowie realizowane są w bardzo szerokim zakresie zarówno finansowe, jak i pozafinansowe formy współpracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX