Pratkowiecki Paweł, Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie na rozprawę odwoławczą. Kilka uwag na tle art. 451 i art. 422 § 2a Kodeksu postępowania karnego

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/1/49-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o sprowadzenie na rozprawę odwoławczą. Kilka uwag na tle art. 451 i art. 422 § 2a Kodeksu postępowania karnego

Słowa kluczowe: postępowanie odwoławcze, wniosek oskarżonego pozbawionego wolności o doprowadzenie na rozprawę odwoławczą, obrona z urzędu, odroczenie, termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku

1. Udział oskarżonego pozbawionego wolności w rozprawie ma niewątpliwie istotne znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony. Kwestię tę na gruncie postępowania odwoławczego reguluje art. 451 k.p.k. , który przewiduje trzy sposoby załatwienia wniosku oskarżonego o sprowadzenie na rozprawę apelacyjną. Na podstawie tego przepisu sąd może bowiem wydać postanowienie „pozytywne” o doprowadzeniu albo postanowienie „negatywne” o niezarządzaniu sprowadzenia oskarżonego. Trzecią możliwością jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania, jeśli złożony został po terminie, a jego uwzględnienie powodowałoby konieczność odroczenia rozprawy. Dwa pierwsze rozstrzygnięcia nie budzą większych wątpliwości, choć trzeba podkreślić, że postanowienie „negatywne” nie powinno być...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX