Matyja Hanna, Wniesienie pozwu przeciwko sędziemu w świetle instytucji powództwa oczywiście bezzasadnego (art. 191(1) k.p.c.) oraz zakazu nadużycia prawa procesowego cywilnego art. 4(1) k.p.c.)

Artykuły
Opublikowano: PPC 2023/3/496-524
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wniesienie pozwu przeciwko sędziemu w świetle instytucji powództwa oczywiście bezzasadnego (art. 191(1) k.p.c.) oraz zakazu nadużycia prawa procesowego cywilnego art. 4(1) k.p.c.)

Słowa kluczowe: odpowiedzialność cywilnoprawna sędziego, niezawisłość sędziowska, powództwo oczywiście bezzasadne, nadużycie prawa procesowego

1.Wprowadzenie

Nie ulega wątpliwości, że osoba sprawująca urząd sędziego może w procesie cywilnym występować również jako strona, w tym jako strona pozwana. Sprawy sądowe inicjowane przeciwko sędziom można zaś w sposób najbardziej ogólny podzielić, według kryterium podstawy faktycznej powództwa, na dwie kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje stany faktyczne oparte na wykonywaniu przez sędziego czynności urzędowych. Druga natomiast dotyczy pozostałych zdarzeń, a więc niewynikających ze sprawowania urzędu. Szczególne znaczenie, tak teoretyczne, jak i praktyczne, ma przy tym pierwsza spośród wskazanych kategorii spraw, ponieważ po pierwsze dotyka zagadnień ustrojowych, związanych zwłaszcza z gwarancjami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Po drugie zaś, rodzi pewne refleksje związane z nie tak dawno wprowadzonymi do Kodeksu postępowania cywilnego instytuc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX