Modrzejewski Artur K., Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/1-2/88-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Właściciel i nieruchomość w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zrewolucjonizowała system gospodarowania odpadami. Od chwili wprowadzenia w życie nowych rozwiązań właściciel nieruchomości nie będzie zobowiązany do zawierania z firmą umowy na odbieranie odpadów komunalnych. Całość zadań związanych z tworzeniem systemu będzie podlegała kompetencjom gminy, która w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę świadczącego usługi odbierania (bądź odbierania i zagospodarowania) odpadów na całym jej terenie. Pomimo zmiany zakresu obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości ustawodawca nie dokonał zmiany pojęć kluczowych dla funkcjonowania systemu. W artykule autor analizuje pojęcia właściciela nieruchomości, a także samej nieruchomości, odnosząc oba pojęcia do zakresu zobowiązań nałożonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX