Kondek Jędrzej M., Wierzytelności przysługujące konsorcjantom

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/4/15-22
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wierzytelności przysługujące konsorcjantom

Przedmiotem artykułu jest analiza sytuacji prawnej członków konsorcjum jako wierzycieli roszczeń wynikających z umowy, którą zawarli z osobą trzecią. W pierwszej kolejności kwestia ta została zbadana z punktu widzenia prawa materialnego. Jeżeli konsorcjum nie zostało zawiązane w formie spółki cywilnej, to wierzytelności jego członków podlegają ogólnym regulacjom dotyczącym wielości wierzycieli. Strony (a zatem konsorcjanci i ich dłużnik) mogą ukształtować wierzytelność jako solidarną. Jeśli tego nie zrobią, zastosowanie znajdą art. 379–381 Kodeksu cywilnego . Z procesowego punktu widzenia jako zasadę należy uznać samodzielną możliwość działania konsorcjantów w procesie. Jeżeli roszczenie będzie podzielne, to każdy z konsorcjantów może dochodzić własnej części roszczenia. Z kolei w sytuacji gdy wierzytelność jest solidarna albo roszczenie ma charakter niepodzielny, każdy z członków konsorcjum będzie mógł dochodzić samodzielnie całego roszczenia. Dopiero w sytuacji gdy jeden z konsorcjantów zgłosi sprzeciw wobec dochodzenia przez innego konsorcjanta całości świadczenia niepodzielnego albo jeśli konsorcjum będzie miało formę spółki cywilnej, pomiędzy konsorcjantami powstanie współuczestnictwo konieczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX