Kustra-Rogatka Aleksandra, Wewnątrzwspólnotowe zwalczanie przestępstw związanych z VAT a konstytucyjne standardy odpowiedzialności karnej (uwagi na tle spraw Taricco i Taricco II)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/4/42-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wewnątrzwspólnotowe zwalczanie przestępstw związanych z VAT a konstytucyjne standardy odpowiedzialności karnej (uwagi na tle spraw Taricco i Taricco II)

1. Uwagi wstępne. Zwolnienie wywozu towarów i usług do innego państwa członkowskiego z podatku VAT skutkuje ryzykiem, że te towary i usługi pozostaną nieopodatkowane zarówno w państwie, z którego zostały wysłane, jak i w państwie ich konsumpcji. Niezależnie od uszczuplenia dochodów państw członkowskich taki niepobrany VAT ma też oczywiście wpływ na zasoby własne Unii Europejskiej. Stąd też walka z przestępczością związaną z VAT mieści się w ramach celów prawa UE. Na poziomie prawa pierwotnego m.in. przestępstw związanych z VAT dotyczy art. 325 TFUE, który w ust. 2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek podejmowania takich samych środków do zwalczania nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii, jakie podejmują one do zwalczania nadużyć finansowych naruszających ich własne interesy finansowe. Oprócz art. 325TFUE przestępstw związanych z VAT dotyczy też – wydana w ramach dawnego III filaru – Konwencja w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX