Grzegorczyk Paweł, W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2010/1/77-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

W ramach której z podstaw kasacyjnych należy zarzucać naruszenie przepisów regulujących warunki uznania orzeczenia sądu państwa obcego lub wyroku sądu polubownego wydanego za granicą?

1.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do Kodeksu postępowania cywilnego model automatycznego uznania orzeczeń sądów państw obcych . Odmienne rozwiązanie funkcjonuje w dalszym ciągu w odniesieniu do wyroków sądów polubownych wydanych za granicą, których uznanie wymaga przeprowadzenia szczególnego postępowania (art. 1213 i n. k.p.c.) . Obydwa modele mają jednak tę wspólną cechę, że uznanie wydanego za granicą orzeczenia uzależnione jest od zadośćuczynienia pewnym warunkom. Warunki te określone są w odniesieniu do orzeczeń sądów państwowych i orzeczeń sądów polubownych odpowiednio w art. 1146 § 1 k.p.c. oraz w art. 1214 § 3 i art. 1215 § 2 k.p.c. Odpowiednikiem art. 1146 § 1 k.p.c. w europejskim prawie procesowym cywilnym są w szczególności art. 34 i 35 rozporządzenia nr 44/01 oraz art. 22 i 23 rozporządzenia nr 2201/03 . Jeżeli uznanie wyroku sądu polubownego następuje według postanowień Konwencji o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX