Strzępek Łukasz, Uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia osoby kierującej pojazdem jako przesłanka skierowania jej na badania lekarskie

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/9/39-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu zdrowia osoby kierującej pojazdem jako przesłanka skierowania jej na badania lekarskie

Słowa kluczowe: interpretacja przepisów, zwroty niedookreślone, uprawnienia do kierowania pojazdami

1.Wprowadzenie

Przepis art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami jako jedną z przesłanek skierowania kierowcy na obowiązkowe badania lekarskie wymienia „uzasadnione i poważne zastrzeżenia” co do jego stanu zdrowia. Ustawodawca nie bez powodu posłużył się zwrotami o charakterze niedookreślonym, tworząc tym samym organom szerokie możliwości interpretowania tego przepisu i stosowania go w różnych stanach faktycznych. Praktyka, a zwłaszcza orzecznictwo sądów administracyjnych dowodzi jednak, że konsekwencją takiego stanu rzeczy jest duża swoboda w nakładaniu tego obowiązku, co niejednokrotnie skłania do postawienia pytania, czy w konkretnych przypadkach nie doszło do naruszenia praw stron (kierowców). Dodatkową komplikacją jest oparcie się w trakcie prowadzonego postępowania na przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego , które również odwołują się do klauzul generalnych. W procesie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX