Tomkiewicz Małgorzata, Utrata praw publicznych w prawie polskim: przyczyny, zakres i skutki

Artykuły
Opublikowano: PS 2012/1/97-112
Autor:
Rodzaj: artykuł

Utrata praw publicznych w prawie polskim: przyczyny, zakres i skutki

1.Uwagi wstępne

„Prawa publiczne” są terminem występującym w Konstytucji RP (art. 60, art. 62 ust. 2) i w wielu innych aktach normatywnych, jednakże samo to pojęcie nie jest definiowane ustawowo. Prawa publiczne określają status jednostki w państwie, stąd też niewątpliwie wchodzą one w skład publicznych praw podmiotowych i składają się nań polityczne prawa obywatelskie. Do konstytucyjnych praw i wolności tego rodzaju należą prawa związane z udziałem w życiu publicznym (art. 60, 61, 62, 63, 99 i 127 ust. 3, art. 118 ust. 2 Konstytucji RP), a także wolność zgromadzeń (art. 57 Konstytucji RP) i wolność zrzeszania się (art. 58 Konstytucji RP) . Poza prawami publicznymi wymienionymi w Konstytucji RP niektóre z nich, np. czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego czy też tzw. obywatelskie prawa honorowe, regulowane są w ustawach .

Utrata praw publicznych w prawie polskim może się odbywać na trzech płaszczyznach: 1) na płaszczyźnie prawa karnego, 2) na zasadach określonych w ustawiez 18...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX