Janicki Tomasz, Umorzenie i przedawnienie wierzytelności jako szczególne sposoby powstania przychodu

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/10/6-7
Autor:
Rodzaj: artykuł

Umorzenie i przedawnienie wierzytelności jako szczególne sposoby powstania przychodu

Pojęcie dochodu jest pojęciem podstawowym dla podatku regulowanego ustawą z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. To właśnie dochód stanowi bowiem przedmiot opodatkowania. Należy pamiętać, że pojęcie dochodu jest zwrotem języka prawnego o ściśle określonym w ustawie znaczeniu. Nie można więc utożsamiać dochodu w sensie ekonomicznym z dochodem podatkowym. Możliwe jest bowiem, że u podmiotu wystąpi dochód podatkowy mimo braku realnego przyrostu majątkowego albo że wystąpi realny przyrost majątku, lecz nie będzie on stanowił dochodu podatkowego. Należy też pamiętać, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do pewnych rodzajów działalności czy też typów zdarzeń, co powoduje, iż mimo wystąpienia przyrostu majątkowego możliwego do rozpatrywania w kategoriach dochodowych, nie będzie on uznany za dochód podatkowy . Wieloznaczność pojęcia dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprawia, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX