Górecki Wojciech, Ujawnianie informacji o umowach majątkowych małżeńskich w Krajowym Rejestrze Sądowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/2/82-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ujawnianie informacji o umowach majątkowych małżeńskich w Krajowym Rejestrze Sądowym

Słowa kluczowe: umowa majątkowa małżeńska, wspólnicy handlowych spółek osobowych, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego

1.Wprowadzenie

W świetle art. 471 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy wykaże ich wiedzę o zawarciu i rodzaju umowy. W piśmiennictwie zwraca się uwagę na brak powszechnego rejestru umów majątkowych małżeńskich, w ramach którego wpisy dotyczące intercyz opierałyby się na zasadzie domniemania prawdziwości oraz znajomości przez osoby trzecie . Istnienie takiego rejestru, a także wskazanych domniemań służyłoby bezpieczeństwu obrotu prawnego . Do powołania się na intercyzę wobec osoby trzeciej wystarczające byłoby wykazanie przez małżonka, że w chwili dokonania czynności prawnej, będącej źródłem wierzytelności osoby trzeciej, informacja o zawarciu i rodzaju intercyzy została uwidoczniona w odpowiednim rejestrze. W przypadku niektórych rejestrów, takich jak rejestr przedsiębiorców wchodzący w skład Krajowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX